KADASTRO MÜDÜRLÜKLERINDE YAPILAN ISLEMLER

BASVURU VE IZLENEN YÖNTEM

Kadastro Müdürlüklerine Basvuru Sekli:

Kadastro müdürlüklerinde islem yaptirmak isteyenler bizzat veya vekilleri (temsilcileri), varsa kanuni temsilcisi (vekil, vasi, kayyim ve kanuni müsavir) vasitasiyla önce kadastro müdürüne gerekli belgeleriyle birlikte müracaat ederek ne tür islem yaptirmak istediklerini bildirirler.

Kadastro müdürü istemin tasinmaz mal maliki veya temsilcisinden geldigini ve ibraz edilen belgelerin de eksiksiz oldugunu tespit ettikten sonra basvuru fisini düzenleyip islemi ilgili memur ya da memurlara havale eder.

Istemin karsilanabileceginin anlasilmasi halinde ilgilisinin sözlü istemi görevli memurca isin mahiyetine göre istem belgesi düzenlenerek yazili hale getirilir ve talep sahibinin imzasi alinir.

Plan örnegi taleplerinde 492 sayili Harçlar Kanununda belirtilen harç miktari ilgilisi tarafindan T.C. Ziraat Bankasi'na veya ilgili maliye veznesine yatirilir. Diger islemlerde Döner Serrnaye ücretleri Döner Sermaye Isletmesi Saymanligina yatirilir.

Büro ve arazi kontrol ve ölçüleri yapilarak isin gerektirmesi durumunda tescil bildirimi (beyanname) hazirlanir. Beyannameye damga pulu yapistirilip ilgililerin imzalari alinarak tescil yapilmak üzere bir üst yazi ile tapu sicil müdürlügüne gönderilir.

APLIKASYON

Tanim : Aplikasyon (yer tespiti), tescilli haritalardaki parsel köse noktalarinin zeminde yerinin belirtilmesidir.

Istenen Belge ve Bilgiler :

 1. Tasinmaz malin tapu senedi veya tapu kayit örnegi,
 2. Tasinmaz mal malikinin kimligi veya temsilcisinin vekaletname örnegi ve kimligi,

Izlenecek yol :

 1. Yukarida belirtilen belgelerle birlikte kadastro müdürlügüne sözlü olarak talepte bulunulur.
 2. Aplikasyon islerinde özellikle bir sinirda ihtilaf varsa ihtilafli sinirin sözlü olarak belirtilmesi gerekir.
 3. Kamu kurum ve kuruluslarinin talepleri resmi yazi ile yapilir.
 4. Tasinmaz malin hisseli olmasi halinde hissedarlarin hisseleri oraninda aplikasyon islemi yapilmaz.
 5. Kadastro Müdürlügünce istem belgesi ve basvuru fisi düzenlenir. Resmi taleplerde basvuru fisinin düzenlenmesine gerek yoktur.
 6. Görevli kadastro elemanlari ölçü için gerekli inceleme ve ön hazirliklari büroda yaparlar.
 7. Ilgili parselin pafta tersimat kontrolü yapilarak tersimat hatasi olup olmadigi arastirilir. Hata belirlenmesi halinde ilgili mevzuata gore düzeltme yapilir.
 8. Talep sahibi basvuru fisinde belirtilen gün ve saatte temin edecegi tasit ile aplikasyon islemi için görevlendirilen kadastro elemanlarini tasinmaz malin mahalline götürür. Kadastro elemanlari hazirladiklari aplikasyon krokisini zemine tatbik ederler. Resmi taleplerde gün verilmis ise verilen gün ve saat ilgili kuruma bildirilir.
 9. Aplikasyonu yapilan parselin zeminde belirli olmayan sinir köse noktalari zemin tesisi ile isaretlenir. Tesis malzemesi ilgilisince temin edilir.
 10. Aplikasyon isleminin bitiminden sonra 2 nüsha aplikasyon krokisi düzenlenir. Aplikasyon krokisinde, aplikasyon ölçü degerleri ile birlikte poligon noktalari ve parsel köse noktalarinin koordine defterleri gösterilir. Bu kroki yetkili kadastro elemanlari ve varsa komsu malikleri ve diger ilgililerce imzalanir. Imar parsellerinin aplikasyonunda komsu parsel maliklerinin imzalarina gerek yoktur. Aplikasyon krokisinin bir sureti ilgilisine verilir.

Islemin Mali Yönü :

Aplikasyon is1emlerinde hizmet bedeli, ilgilisi tarafindan Döner Sermeye Isletmesi Saymanligina yatirilir. Döner sermaye hizmet bedeli alinmamasi gerekli taleplerde: istem belgesinin "tutari" bölümüne tasinmaz malin cinsi yazilir (okul yeri, hükümet binasi vb.).

CINS DEGISIKLIGI

Tanim : Bir tasinmaz malin cinsinin, yapisiz iken yapili veya yapili iken yapisiz hale; bag, bahçe, tarla vb. iken arsa veya arazi iken, bag bahçe vb. duruma dönüstürmek için paftasinda ve tapu sicilinde yapilan islemdir.

Istenen Belge ve Bilgiler :

 1. Tasinmaz malin tapu senedi veya tapu kayit örnegi,
 2. Tasinmaz mal malikinin kimligi veya temsilcisinin vekaletname örnegi ve kimligi.
 3. Yapi kullanma izin belgesi veya yapinin yapi kullanma izin belgesi almaya uygun oldugunu belirten Belediye/Valilik yazisi,
 4. Belediye ve mücavir alan disinda bulunan ve köyde sürekli oturanlarin yapacagi konut, hayvancilik veya tarimsal amaçli yapilar için muhtarlik izin belgesi.

Izlenecek yol :

 1. Yukarida belirtilen belgelerle birlikte kadastro müdürlügüne sözlü olarak talepte bulunulur.
 2. Kat irtifaki kurulmus tasinmaz malin kat mülkiyetine esas cins degisikligi talebinin herhangi bir kat irtifaki sahibi veya apartman yöneticisi tarafindan yapilmasi yeterlidir.
 3. Kamu kurum ve kuruluslarinin talepleri resmi yazi ile yapilir.
 4. Kadastro müdürlügünce istem belgesi ve basvuru fisi düzenlenir. Resmi taleplerde basvuru fisinin düzenlenmesine gerek yoktur.
 5. Bina yapimi ve yikimi ile ilgili olmayan ve tasinmaz malin bag, bahge, tarla vb. vasifta iken, arsa veya baska vasiflara dönüstürülmesi veya tersi islem taleplerinde; araziye gidilmeden gerektiginde ilgili kamu kurulusundan verilmis yazi yada rapora dayanilarak tescil bildirimi düzenlemek suretiyle vasif degisikligi yapilir. Bu islemden yapili iken yapisiz hale gelme islemleri için alinan döner sermaye hizmet bedeli alinir. Bu islem için araziye gidilmesi halinde parselin yerinde gösterilmesi ücreti ayrica alinir.
 6. Yapisiz iken yapili hale gelen tasinmaz malin cins degisikligi isleminde mutlaka zeminde ölçü yapilmasi gerekir.
 7. Yapisiz iken yapili hale gelen tasinmaz malin cins degigikliginde ilgilisinin talebi halinde yapi kullanma izin belgesi varsa, buna göre yok ise ilgilisinin Belediye veyaValilige müracaati saglanarak, Belediye/Valilik mahillinde gerekli incelemeleri yaptirarak, yapinin kullanma izin belgesi almaya uygun oldugunu belirledikten sonra cins degisikliginin yapilmasini ve sonucunun bildirilmesini kadastro müdürlügünden yazi ile ister.
 8. Ilgilisi basvuru fisinde belirtilen gün ve saatte temin edecegi tasit ile cins degisikligi islemi için görevlendirilen kadastro elemanlarini tasinmaz malin mahalline götürür.
 9. Ölçü ve kontrollerden sonra görevli kadastro müdürlügü elemanlarinca :
 10. Düzenlenen tescil bildirimleri ve ekleri tescil için bir üst yazi ile tapu sicil müdürlügüne götürülür.
 11. Tapu sicil müdürlügü tescil isleminden sonra tescil bildiriminin 3 nüshasini kadastro müdürlügüne gönderir.
 12. Kadastro müdürlügü degisiklik bildiriminin bir örnegini Belediye veya Valiligin yazisina cevaben gönderir.
 13. Tarimsal yapilarla ilgili taleplerde ayni islem yapilacaktir.

Islemin Mali Yönü :

Cins degisikligi isleminde hizmet bedeli, ilgilisi tarafindan Döner Sermaye Isletmesi Saymanligina yatirilir. Döner sermaye hizmet bedeli alinmamasi gereken taleplerde; istem belgesinin "tutari" bölümüne tasinmaz malin cinsi yazilir (okul yeri, hükümet binasi vb.). Düzenlenen tescil bildirimlerinin aslina yapistirilmak üzere Damga Vergisi Kanunu'na göre damga pulu ilgilisince temin edilir.

AYIRMA (IFRAZ) HARITALARI

Tanim : Ayirma (ifraz), ilgilisinin talebi üzerine, bir parselin imar Kanunu'nun 15 ve 16 nci maddeleri uyarinca iki yada daha fazla parçalara bölünmesi islemidir.

Imar Kanununun 15 ve 16 inci maddeleri uyarinca yapilan ayirma isleminin, parselasyon niteliginde olan ve olmayan olarak 2 çesidi vardir:

 1. Parselasyon niteliginde olan ayirma (ifraz); imar parsellerini olusturmak amaciyla ve parseller içerisinde yol, meydan, yesil alan, park, otopark vb. kamu hizmetlerine ayrilan yerlerden herhangi birini kapsayacak sekilde yapilan ayirma islemidir.
 2. Parselasyon niteliginde olmayan ayirma (ifraz); kamu hizmetlerine terk edilecek alanlari kapsaminda bulundurmayan ve yalnizca bir parselin birden fazla parçalara ayrilmasi islemidir.

Istenen Belge ve Bilgiler :

 1. Tasinmaz malin tapu senedi veya tapu kaydi örnegi,
 2. Tasinmaz malin bulundugu yere göre Belediye Encümeni veya Il Idare Kurulu'nun olumlu karari ve bu karar ile ilgili belgelerin tasdikli örnegi,
 3. Yüklenici serbest çalisan harita ve kadastro mühendisinin is yapim sözlesmesi veya is yapimina yetki veren vekaletname örnegi,
 4. Serbest çalisan harita ve kadastro mühendisi sorumlulugunda yapilan isler isin Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasinin mesleki denetiminin yapilmis olmasi (denetim sirasinda isin yapim bedeli belirlenmelidir),
 5. Kadastro Müdürlüklerinden alinan ve isin yapiminda kullanilan belgelerin tahsilat makbuzu örnegi.
 6. Yeni tesis edilen nirengi ve poligon noktalarina ait, ölçü, hesap, kroki, koordinat çizelgeleri ve ayirma (ifraz) haritasi.
 7. Ayirma islemi ile ilgili belgeler 1 takim asil, 2 takim asli niteliginde olmak üzere 3 takim dosya halinde Kadastro Müdürlügüne verilir. Kadastro görmeyen yerler için 2 takim yeterlidir.

Izlenecek yol :

 1. Ayirma isleminin kontrolü için isin yüklenicisi (sorumlu) mühendis ilgili kadastro müdürlüne talepte bulunur. Kamu kurum ve kuruluslarinin talepleri resmi yazi ile yapilir.
 2. Kadastro müdürlügünce istem belgesi ve basvuru fisi düzenlenir. Resmi taleplerde basvuru fisi düzenlenmez.

Islemin Mali Yönü :

 1. Ayirma (ifraz) haritalarinin kontrolü için 1993/2 sayili Genelge eki Yönerge' ye uygun olarak Kadastro Degisiklik ve Kontrollük Islemleri Ücret Çizelgesinde belirtilen ve islem tarihinde uygulanmakta olan hizmet bedeli ilgilisi tarafindan Döner Sermaye Isletmesi Saymanligi'na yatirilir.
 2. Belediyeler ile diger Kamu Kurum ve Kuruluslarinin kendi elemanlarinca ve Harita Mühendisi sorumlulugunda yaptiklari ayirma haritalarinin kontrolünden çizelgede belirtilen ücret alinir.
 3. Ancak belediyeler ve diger kamu kurum ve kuruluslari ile TKGM arasinda bu konuda protokol düzenlenmesi halinde protokol esaslari uygulanir.
 4. Düzenlenen tescil bildirimlerinin aslina yapistirilmak üzere Damga Vergisi Kanunu'na göre damga pulu ilgilisince temin edilir.

Kontrol Islemleri :

Ayirma isleminin kadastro müdürlügü tarafindan büro ve arazide kontrolleri yapilir. Bulunan noksanliklar, ilgili kurum yada yüklenici (sorumlu) mühendis tarafindan giderildikten sonra, yapilan islerin yönetmelige uygun oldugu ve tescilinde teknik yönden bir sakinca bulunmadigini belirten 4 nüsha (kadastro görmeyen yerler için 3 nüsha) kontrol raporu düzenlenerek kontrol mühendisi ve yüklenici mühendis tarafindan imzalanir.

Kontrol Islemleri tamamlandiktan sonra :

 1. Kadastro gören yerlerde 3 nüsha
 2. Kadastro görmeyen yerlerde 2 nüsha tescil bildirimi düzenlenir. Tescilden sonra degisiklik kadastro parsellerinin fen klasörlerinde de belirtilir. Kontrolden sonra ayirma islemi ile ilgili 3 takim dosya (kadastro görmeyen yerlerde 2 takim) kontrol raporu ve tescil bildirimleri de eklenerek tescil için bir üst yazi ile tapu sicil müdürlügüne gönderilir.

Tescil asamasinda ve tapu sicil müdürlügünün istemi üzerine ada ve parsel numaralari kadastro müdürlügünce verilir.

IRTIFAK HAKKI

Tanim : Irtifak hakki Medeni Kanun ve ilgili diger kanunlarla tanimlanan haklarin, ilgili tasinmaz mallarin harita ve belgelerinde gösterilmesi ve tescil için yapilmasi gereken islemlerdir

Istenen Belge ve Bilgiler :

 1. Tasinmaz malin tapu senedi veya tapu kayit örnegi,
 2. Tasinmaz mal malikinin kimligi veya temsilcisinin vekaletname örnegi ve kimligi,

Izlenecek yol :

 1. Yukarida belirtilen belgelerle blrlikte kadastro müdürlügüne sözlü olarak talepte bulunulur.
 2. Talepte hangi parsel lehine, hangi parsel aleyhine irtifak hakki tesis edilecegi açikca belirtilir
 3. Kamu Kurum ve Kuruluslarinin talepleri resmi yazi ile yapilir.
 4. Kadastro müdürlügünce istem belgesi ve basvuru fisi düzenlenir. Resmi taleplerde basvuru fisinin düzenlenmesine gerek yoktur.
 5. Ilgililer basvuru fisinde belirtilen gün ve saatte temin edecekleri tasit ile birlikte irtifak hakki ölçüsü için görevlendirilen kadastro elemanlarini tasinmaz malin mahalline götürür.
 6. Ilgilileri tarafindan zeminde isaretlenen irtifak hakki geçis güzergahi ölçülür. Geçis güzergahinin projede gösterilmis olmasi halinde, güzergahin paftaya islenmesi için gerekli ölçüler yapilir. Ölçü islemlerinden sonra irtifak hakki ile ilgili olarak düzenlenen degisiklik tasariminin imar yasasi ve yönetmeliklerine uygunlugunun onayi için tasinmaz mallarin bulundugu yere göre, belediye ve mücavir alan sinirlari içinde belediye baskanligina, belediye ve mücavir alan sinirlari disinda ise il makamina (Il idare kurulunun olumlu kararinin alinmasi ve onay için) bir üst yazi ile gönderilir
 7. Degisiklik tasarimi 2 nüsha olarak düzenlenir. Onaydan sonra bir nüshasi kadastro müdürlügüne iade edilir.
 8. Kamulastirma Kanunu'na göre yapilacak irtifak hakki tesislerinde belediye encümeni ve il idare kurulu karari alinmaz.
 9. Belediye ve Valilikten olumlu karar geldikten sonra, degisiklik tasarimina uygun olarak görevli kadastro elemanlarinca;
 10. Düzenlenen tescil bildirimleri ve eklerin tescil için tapu sicil müdürlügüne gönderilir.

Islemin Mali Yönü :

Irtifak hakki isleminde hizmet bedeli, ilgilisi tarafindan Döner Semaye Isletmesi Saymanligina yatirilir. Döner Sermaye hizmet bedeli alinmamasi gereken taleplerde; istem belgesinin 'tutari" bölümüne tasinmaz malin cinsi yazilir (okul yeri, hükümet binasi vb.). Düzenlenen tescil bildirimlerinin aslina yapistirilmak üzere Damga Vergisi Kanunu'na göre damga pulu ilgilisince temin edilir.

KAMULASTIRMA HARITALARI

Tanim : Kamulastirma (istimlak), kamu yararinin gerektirdigi hallerde gerçek ve özel hukuk kisilerinin mülkiyetinde bulunan tasinmaz mallarinin bedelleri ödenmek sartiyla Devlet veya kamu tüzel kisi mülkiyetlerine geçirilmesi islemidir.

Istenen Belge ve Bilgiler :

 1. Kamulastirmayi yapan ilgili idarenin yazili talebi,
 2. Kamulastirma karari (Imar Kanunu hükümlerine göre Belediye Encümeni veya Il Idare kurulu kararina gerek yoktur),
 3. Yüklenici serbest çalisan harita ve kadastro mtihendisinin is yapim sözlesmesi,
  Kadastro Müdürlügünden alinan ve isin yapiminda kullanilan belgelerin tahsilat makbuzu örnegi,
 4. Kamulastirma haritasi (3 adet),
 5. Parselleri kamulastirilan ve kamulastirilmayan kisimlarin yüzölçümünü gösterir hesap cetvelleri,
 6. Yeni tesis edilen nirengi ve poligon noktalarina ait; ölçü, hesap, kroki, koordinat çizelgeleri ve kamulastirma haritasi.

Izlenecek yol :

 1. Kamulastirma haritalarinin, kontrolu ve tescili için kamu kurum ve kuruluslari ilgili kadastro müdürlügüne yazili talepte bulunur.
 2. Kadastro müdürlügünce istem belgesi düzenlenir. Basvuru fisinin düzenlenmesine gerek yoktur.

Islemin Mali Yönü :

 1. Kamulastirma haritalarinin kontrolü için 1993/2 sayili Genelge eki Yönerge'ye uygun olarak Kadastro Degisiklik ve Kontrollük Islemleri ücret çizelgesinde belirtilen ve islem tarihinde uygulanmakta olan hizmet bedeli ilgilisi tarafindan Döner Sermaye Isletmesi Saymanligina yatirilir.
 2. Belediyeler ile diger kamu kurum ve kuruluslarinin kendi elemanlarinca ve harita mühendisi sorumlulugunda yaptiklari kamulastirma haritalarinin kontrolünden çizelgede belirtilen ücret alinir.
 3. Ancak belediyeler ve diger kamu kurum ve kuru1uslari ile TKGM arasinda bu konuda protokol düzenlenmesi halinde protokol esaslari uygulanir.
 4. Düzenlenen tescil bildirimlerinin aslina yapistirilmak üzere Damga Vergisi Kanunu'na gore damga pulu ilgilisince temin edilir.

Kontrol Islemleri :

 1. Kamulastirma haritalari ve belgeleri kadastro müdürlügü tarafindan büro ve arazide kontrolleri yapilir. Bulunan noksanliklar, ilgili kurum yada yüklenici (sorumlu) mühendis tarafindan giderildikten sonra, yapilan islerin yönetmelige uygun oldugu ve tescilinde teknik yönden bir sakinca bulunmadigini belirten 4 nüsha kontrol raporu düzenlenerek kontrol mühendisi ve yüklenici mühendis tarafindan imzalanir.
 2. Kontrol islem1eri tamamlandiktan sonra 3 nüsha tescil bildirimi düzenlenir. (Kadastro görmeyen yerlerde 2 nüsha).
 3. Tescilden sonra degisiklik kadastro parsellerinin fen klasöründe de belirtilir.
 4. Kontrolden sonra kamulastirma islemi ile ilgili 3 takim dosya halinde kontrol raporu ve tescil bildirimleri de eklenerek tescil için bir üst yazi ile tapu sicil müdürlügüne gönderilir.
 5. Tescil asamasinda ve tapu sicil müdürlügünün istemi üzerine ada ve parsel numaralari kadastro müdürlügünce verilir.

TAPU SICIL MÜDÜRLÜGÜ YÖNÜNDEN :

 1. Tescil tarihi ve yevmiye numarasi yazilarak tapu sicil müdürlügünce tasdik edilir.
 2. 492 sayili Harçlar Kanunu uyarinca harç ve Egitime Katki Payi tahsil edilir.

YOLDAN IHDAS HARITALARI

Tanim : Yoldan ihdas, imar plan uygulamasi sirasinda kapanan yol nedeni ile olusan tasinmaz malin tescili amaciyla yapilan haritalardir.

Istenen Belge ve Bilgiler :

 1. Belediye Baskanligi veya Köy Tüzel Kisiliginin yoldan ihdas isleminin kontrol ve tescilini talep eden yazisi,
 2. Ihdasa iliskin Belediye Encümeni yada Il idare kurulu karari ve bu kararla ilgili belgelerin tasdikli örnegi,
 3. Yüklenici serbest çalisan harita ve kadastro mühendisinin is yapim sözlesmesi veya isin yapimina yetki veren vekaletname örnegi,
 4. Serbest çalisan harita ve kadastro mühendisi sorumlulugunda yapilan isler için Harita ve Kadastro meslek odasinin mesleki denetiminin yapilmis olmasi (denetim sirasinda isin yapim bedeli belirlenmelidir),
 5. Kadastro müdürlüklerinden alinan ve isin yapiminda kullanilan belgelerin tahsilat makbuzu örnegi,
 6. Yeni tesis edilen nirengi ve poligon noktalarina ait; ölçü, hesap, kroki, koordinat çizelgeleri ve yoldan ihdas haritasi,
 7. Ihdas islemi ile belgeler; 1 takim asil, 2 takim asil niteliginde olmak üzere 3 takim dosya halinde kadastro müdürlügüne verilir. Kadastro görmeyen yerler için 2 takim yeterlidir.

Izlenecek yol :

 1. Yoldan ihdas isleminin kontrolü için, Belediye Baskaninin veya Köy Tüzel kisiligi kadastro müdürlügüne Tapu Kanunu'nun 21. ci maddesi geregince yazili talepte bulunur.
 2. Istem belgesi düzenlenir. Basvuru fisinin düzenlenmesine gerek yoktur.

Islemin Mali Yönü :

 1. Yoldan ihdas haritalarinin konrolü için 1993/2 sayili Genelge eki Yönerge'ye uygun olarak kadastro degisiklik ve kontrolluk islemleri ücret çizelgesinde belirtilen ve islem tarihinde uygulanmakta olan hizmet bedeli ilgilisi tarafindan Döner Sermaye Isletmesi Saymanligi'na yatirilir.
 2. Belediyeler ile diger kamu kurum ve kuruluslarinin kendi elemanlarinca ve harita mühendisi sorumlulugunda yaptiklari yoldan ihdas haritalarinin kontrolünden çizelgede belirtilen ücret alinir.
 3. Ancak belediyeler ve diger kamu kurum ve kuruluslari ile TKGM arasinda bu konuda protokol düzenlenmesi halinde protokol esaslari uygulanir.
 4. Düzenlenen tescil bildirimlerinin aslina yapistirmak üzere Damga Vergisi Kanununa göre damga pulu ilgilisince temin edilir.

Kontrol Islemleri :

Yoldan ihdas isleminin kadastro müdürlügü tarafindan büro ve arazide kontrolleri yapilir. Bulunan noksanliklar. ilgili kurum yada yüklenici (sorumlu) mühendis tarafindan giderildikten sonra, yapilan islerin yönetmelige uygun oldugu ve tescilinde teknik yönden bir sakinca bulunmadiging belirten 4 nüsha (kadastro görmeyen yerler için 3 nüsha) kontrol raporu düzenlenerek kontrol mühendisi ve yüklenici mühendis tarafindan imzalanir. Kontrol islemleri tamamlandiktan sonra :

Kadastro gören yerlerde 3 nüsha tescil bildirimi düzenlenir.

TAPU SICIL MÜDÜRLÜGÜ YÖNÜNDEN :

Tescil bildirimleri tescil tarihi ve yevmiye numarasi yazilarak tapu sicil müdürlügünce tasdik edilir.

KÖY YERLESIM HARITALARI

Tanim : Köy yerlesim haritalari, 442 sayili Köy Kanununa ek 3367 sayili Kanun ve Köy Yerlesme Alan Uygulama Yönetmeligi'ne göre yapilan haritalardir.

Istenen Belge ve Bilgiler :

Izlenecek yol :

 1. Köy yerlesim haritalari Köy Hizmetleri Genel Müdürlügü tarafindan yapilir veya yaptirilir.
 2. Ilgili kurum tarafindan veya kurum disinda yaptirilan köy yerlesim haritalarinin yapim sorumlulugu bir harita kadastro mühendisi tarafindan yüklenilmis olmalidir,
 3. Köy yerlesim haritalarinin yapiminda parselasyon harita ve planlarin yapimi bölümünde açiklanan esaslar uygulanir.

Islemin Mali Yönü :

 1. Köy yerlesim haritalarinin kontrolü için 1993/2 sayili Genelge eki Yönerge'ye uygun olarak Kadastro Degisiklik ve Kontrollük islemleri ücret çizelgesinde belirtilen ve islem tarihinde uygulanmakta olan hizmet bedeli ilgilisi tarafindan Döner Sermaye Isletmesi Saymanligina yatirilir.
 2. Kamu kurum ve kuruluslarinin kendi elemanlarinca ve harita mühendisi sorumlulugunda yaptiklari köy yerlesim haritalarinin kontrolünden çizelgede belirtilen ücret alinir.
 3. Ancak kamu kurum ve kuruluslari ile TKGM arasinda bu konuda protokol düzenlenmesi halinde protokol esaslari uygulanir.

Kontrol Islemleri :

 1. Köy yerlesim haritalari ve belgeleri kadastro müdürlügü tarafindan büro ve arazide kontrolleri yapilir. Bulunan noksanliklar, ilgili kurum yada yüklenici (sorumlu) mühendis tarafindan giderildikten sonra, yapilan islerin yönetmelige uygun oldugu ve tescilinde teknik yönden bir sakinca bulunmadigini belirten 4 nüsha kontrol raporu düzenlenerek kontrol mühendisi ve yüklenici mühendis tarafindan imzalanir.
 2. Kontrol islemleri tamamlandiktan sonra 3 nüsha tescil bildirimi düzenlenir ve üst yazi ile tapu sicil müdürlügüne gönderilir.

TAPU SICIL MÜDÜRLÜGÜ YÖNÜNDEN :

Tescil tarihi ve yevmiye numarasi yazilarak tapu sicil müdürlügünce tasdik edilir.

PARSELIN YERINDE GÖSTERILMESI

Tanim : Tasinmaz malin bulundugu yerin herhangi bir ölçme islemi yapilmadan paftasindan faydalanarak mahallinde ilgilisine gösterilmesidir.

Istenen Belge ve Bilgiler :

 1. Tasinmaz malin tapu senedi veya tapu kayit örnegi
 2. Tasinmaz mal malikinin kimligi veya temsilcisinin vekaletname örnegi ve kimligi,

Izlenecek yol :

 1. Yukarida belirtilen belgelerle birlikte kadastro müdürlügüne sözlü olarak talepte bulunulur.
 2. Kamu Kurum ve Kuruluslarinin talepleri resmi yazi ile yapilir.
 3. Kadastro Müdürlügünce istem belgesi ve basvuru fisi düzenlenir. Resmi taleplerde basvuru fisinin düzenlenmesine gerek yoktur.
 4. Talep sahibi basvuru fisinde belirtilen gün ve saatte temin edecegi tasit ile görevli kadastro elemanini tasinmaz malin mahalline götürür.
 5. Görevli kadastro elemani tasinmaz malin bulundugu yeri herhangi bir ölçü yapmadan, pafta örneginden faydalanarak mahallinde ilgilisine gösterir.
 6. Yer gösterme isleminden sonra, parselin yerini bilinen yollara ve tesislere göre tarif eden ölçeksiz bir kroki düzenlenir. Meskun alanlarda cadde/ sokak adi ile kapi numarasi da belirtilir. Bu kroki ilgilisine verilmez.

Islemin Mali Yönü :

 1. Parselin yerinde gösterilmesi islemi için; 1993/2 sayili Genelge eki Yönerge' nin "Kadastro Degisiklik ve Kontrolluk Islemleri Ücret Çizelgesi'nde" belirtilen ve islem tarihinde uygulanmakta olan hizmet bedeli ilgilisi tarafindan Döner Sermaye Isletmesi Saymanligina yatirilir.
 2. Tapu Sicil Müdürlerinin, tasinmaz malin hangi ada ve parselde oldugunun belirlenmesi hakkindaki yazili taleplerinde, ilgili talep sahibinin kadastro müdürlügüne müracati saglanarak, araziye gidilmesi halinde parselin yerinde gösterilmesi islemine göre ücret alinir.
 3. Mahkemeler ve icra dairelerinin, haciz ve ihtiyati tedbir karari nedeni ile tapu sicil veya kadastro müdürlüklerinin isteyecekleri, tasinmaz malin ada ve parsel numarasinin tespiti taleplerinden döner sermaye ücreti alinmaz. Araziye gidilmesi halinde görevlendirilen personel yollugu ile tasit ilgilisince karsilanir.

PARSELASYON HARITALARI (IMAR PLANLARI)

Tanim : Parselasyon haritalari, imar parsellerini olusturmak amaciyla Imar Kanunu'nun 18 inci maddesine dayanilarak Belediye veya Valilikler tarafindan re'sen yapilan ya da yaptirilan haritalardir.

Istenen Belge ve Bilgiler :

 1. Parselasyon planinin onaylandigi ilan edilerek kesinlestigini bildiren ve tapuya tescili isteyen ilgili idarenin yazili talebi,
 2. Parselasyonun dayandigi ve ilgili idarece onayli, halen yürürlükteki imar planinin onay tarihi ve numarasi ile pafta numaralari,
 3. Parselasyon planinin onaylandigina dair tasinmaz malin bulundugu yere göre Belediye Encümeni veya Il Idare Kurulu'nun olumlu karari ve bu karar ile ilgili belgelerin onayli örnegi,
 4. Yüklenici serbest çalisan harita kadastro mühendisinin is yapim sözlesmesi örnegi,
 5. Kadastro müdürlügünden alinan ve isin yapiminda kullanilan belgelerin tahsilat makbuzu örnegi,
 6. Yeni tesis edilen nirengi ve poligon noktalarina ait; ölçü, hesap, kroki, koordinat çizelgeleri ve parselasyon haritasi,
 7. Sinirlandirma haritasi,
 8. Düzenleme sinirini gösteren kroki,
 9. Düzenleme sahasi içine giren kadastro parsellerinin tapu kayit örnekleri,
 10. Ada bölümü ve röleve ölçü krokileri,
 11. Fen klasörü, ayirma çaplari,
 12. Yeni imar adalari alan hesap, özet, tahsis, dagitim cetvelleri, D.O.P ve D.O.P.O. hesabi,
 13. Pafta indeksi, pafta, parselasyon haritasinin 3 takim ozalit kopyasi,
 14. Teknik rapor, fihrist,
 15. Parselasyon islemi ile ilgili belgeler 1 takim asil, 2 takim asli niteliginde olmak üzere 3 takim ve cilt halinde kadastro müdürlügüne verilir.

Izlenecek yol :

 1. Parselasyon haritalarinin (imar plani), kontrolü ve tescili için Valilik veya Belediye Baskanligi ilgili kadastro müdürlügüne yazili talepte bulunur.
 2. Kadastro müdürlügünce istem belgesi ve basvuru fisi düzenlenir. Resmi taleplerde basvuru fisinin düzenlenmesine gerek yoktur.

Islemin Mali Yönü :

 1. Parselasyon haritalarinin kontrol için 1993/2 sayili Genelge eki Yönerge'ye uygun olarak Kadastro Degisiklik ve Kontrollük islemleri ücret çizelgesinde belirtilen ve islem tarihinde uygulanmakta olan hizmet bedeli ilgilisi tarafindan Döner Sermaye Isletmesi Saymanligina yatirilir.
 2. Belediyeler ile diger kamu kurum ve kuruluslarinin kendi elemanlarinca ve harita mühendisi sorumlulugunda yaptiklari parselasyon haritalarinin kontrolünden çizelgede belirtilen ücret alinir.
 3. Ancak belediyeler ve digler kamu kurum ve kuruluslari ile TKGM arasinda bu konuda protokol düzenlenmesi halinde protokol esaslari uygulanir.
 4. Düzenlenen tescil bildirimlerinin aslina yapistirilmak üzere Damga Vergisi Kanunu'na göre damga pulu ilgilisince temin edilir.

Kontrol Islemleri :

 1. Parselasyon haritalari ve belgeleri kadastro müdürlügü tarafindan büro ve arazide kontrolleri yapilir. Bulunan noksanliklar, ilgili kurum yada yuklenici (sorumlu) mühendis tarafindan giderildikten sonra, yapilan islerin yönetmelige uygun oldugu ve tescilinde teknik yönden bir sakinca bulunmadigini belirten 4 nüsha kontrol raporu düzenlenerek kontrol mühendisi ve yüklenici mühendis tarafindan imzalanir.
 2. Kontrol islemleri tamamlandiktan sonra 3 nüsha tescil bildirimi düzenlenir.
 3. Tescilden sonra degisiklik kadastro parsellerinin fen klasöründe de belirtilir.
 4. Kontrolden sonra parselasyon islemi ile ilgili 3 takim ve cilt halinde kontrol raporu ve tescil bildirimleri de eklenerek tescil için bir üst yazi ile tapu sicil müdürlügüne gönderilir.

TAPU SICIL MÜDÜRLÜGÜ YÖNÜNDEN :

Tescil tarihi ve yevmiye numarasi yazilarak tapu sicil müdürlügünce tasdik edilir.

SINIRLANDIRMA HARITALARI

Tanim : Sinirlandirma haritasi, tapuda kayitli olup da henüz kadastrosu yapilmamis alanlardaki tasinmaz mallarin sinirlarini belirlemek amaciyla yapilir.

Istenen Belge ve Bilgiler :

 1. Tasinmaz malin tapu senedi veya tapu kaydi örnegi,
 2. Yüklenici serbest çalisan harita ve kadastro mühendisinin is yapim sözlesmesi veya isin yapimina yetki veren vekaletname örnegi,
 3. Serbest çalisan harita ve kadastro mühendisi sorumlulugunda Harita ve Kadastro Mühendisleri odasinin mesleki denetiminin yapilmis olmasi (denetim sirasinda isin yapim bedeli belirlenmelidir),
 4. Kadastro müdürlüklerinden alinan ve isin yapiminda kullanilan belgelerin tahsilat makbuzu örnegi,
 5. Yeni tesis edilen nirengi ve poligon noktalarina ait; ölçü, hesap, kroki, koordinat çizelgeleri ve sinirlandinna haritasi,
 6. Sinirlandirma islemi ile ilgili belgeler, 2 takim ve dosya halinde kadastro müdürlügüne verilir.

Izlenecek yol :

 1. Sinirlandirrna isleminin kontrolü için isin yüklenicisi (sorumlu) mühendis ilgili kadastro müdürlügüne talepte bulunur. Kamu kurum ve kuruluslarinin talepleri resmi yazi ile yapilir.
 2. Kadastro müdürlügünce istem belgesi ve basvuru fisi düzenlenir. Resmi taleplerde basvuru fisinin düzenlenmesine gerek yoktur.

Islemin Mali Yönü :

 1. Sinirlandirma haritalarinin kontrolu çin 1993/2 sayili Genelge eki Yönerge'ye uygun olarak Kadastro Degisiklik ve Kontrollük islemleri ücret çizelgesinde belirtilen ve islem tarihinde uygulanmakta olan hizmet bedeli ilgilisi tarafindan Döner Sermaye Isletmesi Saymanligina yatirilir.
 2. Belediyeler ile diger kamu kurum ve kuruluslarinin kendi elemanlarinca ve harita mtihendisi sorumlulugunda yaptiklari sinirlandirma haritalarinin kontrolünden çizelgede belirtilen ücret alinir.
 3. Ancak belediyeler ve diger kamu kurum ve kuruluslari ile TKGM arasinda bu konuda protokol düzenlenmesi halinde protokol esaslari uygulanir.
 4. Düzenlenen tescil bildirimlerinin aslina yapistirilmak üzere Damga Vergisi Kanununa göre damga pulu ilgilisince temin edilir.

Kontrol islemleri :

 1. Sinirlandirma isleminin kadastro müdürlügü tarafindan büro ve arazide kontrolleri yapilir. Bulunan noksanliklar, ilgili kurum yada yüklenici (sorumlu) mühendis tarafindan giderildikten sonra, yapilan islerin yönetmelige uygun oldugu ve tescilinde teknik yönden bir sakinca bulunmadigini belirten 3 nüsha kontrol raporu düzenlenerek kontrol mühendisi ve yüklenici mühendis tarafindan imzalanir.
 2. Kontrol islemleri tamamlandiktan sonra 2 nüsha tescil bildirimi düzenlenir.
 3. Tescilden sonra degisiklik kadastro parsellerinin fen klasöründe de belirtilir.
 4. Kontrolden sonra sinirlandirma islemi ile ilgili 2 takim dosya kontrol raporu ve tescil bildirimleri de eklenerek tescil bir üst yazi ile tapu sicil müdürlügüne gönderilir.

TAPU SICIL MÜDÜRLÜGÜ YÖNÜNDEN :

Sinirlandirma haritasinin yüzölçümü kayit miktarindan küçük ve esit ise ilgilisinin muvafakati alinmak suretiyle tapu sicil müdürlügünce gerekli islem yapilir. Ilgilisinin muvafakat etmemesi halinde talep reddedilir.

TEKNIK HATALARIN DÜZELTILMESI (MIKTAR TASHIHI)

Tanim : 3402 Sayili Kadastro Kanununun 41. maddesiyle "Kadastrosu kesinlesmis tasinmaz mallarda vasif ve mülkiyet degisikligi disinda kalan ölçü, tersimat ve hesaplamalardan dogan fenni hatalar, ilgilinin müracaati veya Kadastro Müdürlügünce re'sen düzeltilir." hükmüyle Kadastro tesbitleri sirasinda, tasinmazlarin geometrik durumlari tesbit edilirken ölçü, tersimat ve teknik hesaplarlardan dogan fenni hatalarin idari yoldan düzeltilmesidir.

Istenen Belge ve Bilgiler :

 1. Kadastro Müdürlügünce düzenlenen degisiklik beyannamesi ve rapor.
 2. Malikin veya maliklerin nüfus hüviyet cüzdanlari veya pasaportlari, malik veya malikler bizzat müracaat etmiyorlarsa miktar tashihi islemi için açik yetkinin bulundugu düzenleme seklinde vekaletnameleri ile vekilin nüfus hüviyet cüzdani veya pasaportu.
 3. Malik veya maliklerin veya vekaleten yapiliyorsa temsilcinin (vekilin) bir fotografi.

Izlenecek yol :

Kesinlesmis tutanaklardaki fenni hatalarin düzeltilmesi için kadastro müdürlügüne basvuruldugunda veya kadastro müdürlügünce böyle bir hatanin farkina varildiginda Kadastro Müdürlügünce düzenlenen rapor ve degisiklik beyannamesi.

Islemin Mali Yönü :

 1. Kadastro Kanununun 41. maddesine göre yapilacak miktar tashihinde herhangi bir harç tahsil edilmemektedir
 2. Not: Teknik hatalar, Kadastro Müdürlügünce 3402 sayili yasanin 41. maddesine göre re'sen de düzeltilebilir. Bu takdirde ilgililerine tebligat yapilir. Tebligattan itibaren 30 gün içerisinde Sulh Hukuk Mahkemesinde dava açilmadigi takdirde düzeltme islemi kesinlesir.

BIRLESTIRME (TEVHIT) ISLEMLERI

Tanim : Tevhid (Birlestirme) Tapu Sicilinde ayri ayri kayitli, birbirine sinirdas birden fazla tasinmazin teknik usullere göre düzenlenen harita ile tek parsel haline getirilmesi islemidir.

Istenen Belge ve Bilgiler :

 1. Tasinmaz malin tapu senedi veya tapu kayit örnegi,
 2. Tasinmaz mal malikinin kimligi veya temsilcisinin vekaletname örnegi ve kimligi,

Izlenecek yol :

 1. Yukarida belirtilen belgelerle birlikte Kadastro Müdürlügüne sözlü olarak talepte bulunulur.
 2. Kamu kurum ve kuruluslarinin talepleri resmi yazi ile yapilir.
 3. Kadastro Müdürlügünce istem belgesi ve basvuru fisi düzenlenir. Resmi teleplerde basvuru fisinin düzenlenmesine gerek yoktur.
 4. Birlestirme islemlerinde herhangi bir kontrol ve ölçü zorunlu olmadikça araziye gidilmez.
 5. Kontrol isleminden sonra birlestirme ile ilgili olarak düzenlenen degisiklik tasariminin Imar Yasasi ve Yönetmeliklerine uygunlugunun onayi için tasinmaz mallarin bulundugu yere göre; Belediye ve Mücavir alan sinirlari içinde Belediye Encümeninin, disinda ise il Idare Kurulunun olumlu karari alinmak üzere Belediye veya Valilige bir üst yazi ile gönderilir.
 6. Belediye veya Valilik'ten olumlu karar geldikten sonra görevli kadastro elemanlarinca :
 7. Tescil bildirimleri isteklerine uygun olarak düzenlendigine dair ilgililerce imzalanir.
 8. Düzenlenen tescil bildirimleri ve ekleri tescil için bir üst yazi ile Tapu Sicil Müdürlügüne gönderilir.

Islemin Mali Yönü :

 1. Birlestirme isleminde hizmet bedeli, ilgilisi tarafindan Döner Sermaye Isletmesi Saymanligina yatirilir.
 2. Döner Sermaye hizmet bedeli alinmamasi gereken taleplerde istem belgesinin "tutari" bölümüne malin cinsi yazilir. (Okul yeri, hükümet binasi vb.) Düzenlenen tescil bildirimlerinin aslina yapistirilmak üzere Damga Vergisi Kanunu'na göre damga pulu ilgilisince temin edilir.

YOLA TERK HARITALARI

Tanim : Yola terk haritalari imar planlarinin uygulanisi sirasinda yola terk islerni nedeniyle yapilan haritalardir. Yola terk haritalarinin yapiminda parselasyon niteligi tasiyan ayirma haritalarinin yapimindaki kurallar uygulanir.

Istenen Belge ve Bilgiler :

 1. Tasinmaz malin tapu senedi veya tapu kaydi örnegi,
 2. Tasinmaz malin bulundugu yere göre Belediye Encümeni veya Il Idare Kurulu'nun olumlu karari ve bu kararla ilgili belgelerin tasdikli örnegi,
 3. Yüklenici serbest çalisan harita ye kadastro mühendisinin is yapim sözlesmesi veya isin yapimina yetki veren vekaletname örnegi,
 4. Serbest çalisan harita ve kadastro mühendisi sorumlulugunda yapilan isler için Harita ve Kadastro Mühendisleri Odasinin mesleki denetiminin yapilmis olmasi (denetim sirasinda isn yapim bedeli belirlenmelidir)
 5. Kadastro müdürlüklerinden alinan ve isin yapiminda kullanilan belgelerin tahsilat makbuzu örnegi,
 6. Yeni tesis edilen nirengi ve poligon noktalarina ait; ölçü, hesap, kroki, koordinat çizelgeleri ve yola terk haritasi,
 7. Yola terk islemi ile ilgili belgeler; 1 takim asil, 2 takim asli niteliginde olmak üzere 3 takim dosya halinde kadastro müdürlügüne verilir. Kadastro görmeyen yerler için 2 takim yeterlidir.

Izlenecek yol :

 1. Yola terk isleminin kontrolü için Belediye Baskanligi veya Köy Tüzel Kisiligi yada yüklenici (sorumlu) mühendis kadastro müdürlügüne talepte bulunur.
 2. Kadastro müdürlügünce istem belgesi ve basvuru fisi düzenlenir. Resmi taleplerde basvuru fisi düzenlenmez.

Islemin Mali Yönü :

 1. Yola terk haritalarinin kontrolü için 1993/2 sayili Genelge eki Yönerge'ye uygun olarak Kadastro Degisiklik ve Kontrollük islemleri ücret çizelgesinde belirtilen ve islem tarihinde uygulanmakta olan hizmet bedeli ilgilisi tarafindan Döner Sermaye Isletmesi Saymanligina yatirilir.
 2. Belediyeler ile diger kamu kurum ve kuruluslarin kendi elemanlarinca ve harita mühendisi sorumlulugunda yaptiklari yola terk haritalarinin kontrolundan çizelgede belirtilen ücret alinir.
  Ancak belediyeler ve diger kamu kurum ve kuruluslari ile TKGM arasinda bu konuda protokol düzenlenmesi halinde protokol esaslari uygulanir.
  Düzenlenen tescil bildirimlerinin aslina yapistirilmak üzere Damga Vergisi Kanunu'na göre damga pulu ilgilisince temin edilir.

Kontrol Islemleri :

Yola terk isleminin kadastro müdürlügü tarafindan büro ve arazide kontrolleri yapilir. Bulunan noksaliklar, ilgili kurum yada yüklenici (sorumlu) mühendis tarafindan giderildikten sonra, yapilan islerin yönetmelige uygun oldugu ve tescilinde teknik yönden bir sakinca bulunmadigini belirten 4 nüsha (kadastro görmeyen yerler için 3 nüsha) kontrol raporu düzenlenerek kontrol mühendisi ve yüklenici mühendis tarafindan imzalanir.

Kontrol islemleri tamamlandiktan sonra :

 1. Kadastro gören yerlerde 3 nüsha,
 2. Kadastro görmeyen yerlerde 2 nüsha tescil bildirimi düzenlenir.
  Tescilden sonra degisiklik kadastro parsellerinin fen klasöründe de belirtilir.
  Kontrolden sonra yola terk islemi ile ilgili 3 takim dosya (kadastro görmeyen yerlerde 2 takim) kontrol raporu ve tescil bildirimleri de eklenerek tescil için bir üst yazi ile tapu sicil müdürlügüne gönderilir.
  Tescil asamasinda ve tapu sicil müdürlügünün istemi üzerine ada ve parsel numaralari kadastro müdürlügünce verilir.

TAPU SICIL MÜDÜRLÜGÜ YÖNÜNDEN
Tescil bildirimleri tescil tarihi ve yevmiye numarasi yazilarak tapu sicil müdürlügünce tasdik edilir.